Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu sözleşme yasal mevzuat gereği Hepsi Bilişim Yazılım Sunucu ve İnternet Hizmetleri ve sisteme kayıtlı müşterilerin kişisel bilgilerini korumak amaçlı oluşrulmuştur.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Venüs Yazılım Bilişim ve İnternet Hizmetleri ("HepsiSunucu") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler ve herhangi bir IBX Merkezi’ndeki erişim listelerinde belirtilmiş olan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

 

I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ;

 

HepsiSunucu, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:

 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi,
 • Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, HepsiSunucu ve HepsiSunucu Tarafları\’nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi, HepsiSunucu ve HepsiSunucu Tarafları’nın kişisel verileri, (i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler’in sağlanması ile ilgili olarak; (ii) hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, HepsiSunucu ve HepsiSunucu Tarafları’nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve (iii) HepsiSunucu Pazaryeri aracılığıyla HepsiSunucu veya HepsiSunucu Tarafları’nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.
 •  

  Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

   

 • HepsiSunucu, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, - Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, HepsiSunucu tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.
 •  

  Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

   

 • HepsiSunucu olarak hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz Kanun'un 4. maddesinde belirtilen temel ilkeler ve 8 ve 9. maddelerine uygun olarak, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlanmak amacıyla; iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlara, hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan özel/resmi kurum/kuruluşlarla paylaşmaktayız.
 •  

  Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

   

 • İdari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlanmak amacıyla; iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde bulunan özel kurum/kuruluşlara
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla; Maliye Bakanlığı, BTK vb resmi ve özel nitelikli tüzel ve gerçek kişilere
 •  

  Yurt Dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

   

 • Mevcut iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sahiplerine hizmet verilmesi ve memnuniyetlerinin temini, hızlı ve etkin biçimde iletişim ve bilgi belge paylaşımı sağlayan anlık haberleşme ve iletişim kanalları ile aktarılabilecektir. Buna göre;
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Online Dosya Saklamak ve Paylaşmak amaçlarıyla elektronik posta hizmeti sunan ABD menşeli Google ile / ABD menşeli Hotmail (Microsoft)/ ABD menşeli Yahoo ile/ Rusya menşeli Yandex ile / İsviçre menşeli Protonmail
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) / ABD menşeli Tawk.to
 • Dosya paylaşımı yapmak amacıyla ABD menşeli Google Drive (Google)/ ABD menşeli OneDrive (Microsoft) / ABD menşeli Dropbox
 • Toplantıların yürütülmesi ve iş sahipleri ile iletişim amacıyla ABD menşeli Teams (Microsoft) / ABD menşeli Zoom / ABD menşeli Skype (Microsoft)
 • Verilerin ve bilgilerin yedeklenmesi amacıyla ABD menşeli Azure (Microsoft) / ABD menşeli Apple / Güney Kore menşeli Samsung / ABD menşeli Android (Google) / ABD menşeli Google Drive
 •  

  Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

   

  İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; HepsiSunucu’ya yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;
  a) işlenmişse bilgi talep etme,
  b) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  c) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  ç) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  d) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  e) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (c) ve (ç) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  f) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  g) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

   

  Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

  HepsiSunucu, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. HepsiSunucu, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. HepsiSunucu, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. HepsiSunucu'nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, HepsiSunucu bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

   

  Değişiklikler

   

  HepsiSunucu, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.